رزومه کاری پکیج برقی

روزمه کاری شرکت زرین صنعت آلپ:

نام خریدار : آقای مینازادهآدرس خریدار :تاریخ : ۹۳/۰۴/۲۱
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰دو دستگاه

 

عراق

نام خریدار : آقای عمر مرگئیآدرس خریدار : عراقتاریخ : ۹۳/۰۸/۰۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱رادیاتور پنلی یک متریشش بلوک
۲رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتریسه بلوک
۳پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰۰یک دستگاه

 

اردبیل

نام خریدار : آقای غلامعلی سربازآدرس خریدار : اردبیلتاریخ : ۹۴/۰۱/۳۱
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه یای یک مترییک بلوک

 

اصفهان

نام خریدار : آقای ولی پورآدرس خریدار : اصفهانتاریخ : ۹۳/۰۹/۱۸
۱رادیاتور پنلی ۶۰ سانتیمتری۳ بلوک
۲رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتری
۳رادیاتور پنلی یک متری
۴رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتیمتری
۵رادیاتور پنلی ۱۴۰ سانتیمتری
۶حوله خشک کن ۶۰ سانتیمتری
۷حوله خشک کن ۸۰ سانتیمتزی

 

نام خریدار : آقای صاعبیآدرس خریدار : اصفهانتاریخ : ۹۴/۰۶/۱۵
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰دو دستگاه

 

البرز

نام خریدار : آقای اسماعیل بوبردهآدرس خریدار : کرجتاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

ایلام

نام خریدار : آقای ولیانآدرس خریدار : ایلامتاریخ : ۹۳/۰۷/۲۳
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی برقی ۱۱۰۰۰۰Row:1 Cell:3
۲رادیاتور پنلی ۶۰ سانتیمتریRow:2 Cell:3
۳رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتریRow:3 Cell:3
۴پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه
۵پکیج دیواری گازی BERANDیک دستگاه

 

آذربایجان شرقی

نام خریدار : آقای شقاقیآدرس خریدار : تبریزتاریخ : ۹۳/۱۰/۱۳
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای خازمآدرس خریدار : تبریزتاریخ : ۹۳/۰۴/۱۷
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای جعفرپورآدرس خریدار : تبریزتاریخ : ۹۳/۰۵/۱۸
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰دو دستگاه

 

نام خریدار : شرکت داروسازی داناآدرس خریدار : تبریزتاریخ : ۹۳/۰۴/۳۱
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای مرشدیآدرس خریدار : تبریزتاریخ : ۹۴/۰۲/۲۰
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

نام خریدار : آقای امانیآدرس خریدار : تبریزتاریخ : ۹۴/۰۶/۲۴
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰دو دستگاه

 

نام خریدار : آقای مهدی فریدی صوفیانیآدرس خریدار : صوفیان (تبریز)تاریخ : ۹۴/۰۱/۲۵
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

نام خریدار : آقای حاج محمد نظافتآدرس خریدار : شبسترتاریخ : ۹۴/۰۱/۰۹
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای حاج محمد نظافتآدرس خریدار : شبسترتاریخ : ۹۴/۰۱/۰۹
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

آذربایجان غربی

نام خریدار : آقای ایزدمهرآدرس خریدار : بوکانتاریخ : ۹۳/۰۷/۳۰
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای دهقانیآدرس خریدار : پیرانشهرتاریخ : ۹۴/۰۶/۱۱
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

نام خریدار : آقای ابراهیمیآدرس خریدار : بوکانتاریخ : ۹۴/۰۳/۲۵
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری گازی لاگونایک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

نام خریدار : آقای محمدیآدرس خریدار : ارومیهتاریخ : ۹۳/۰۷/۲۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای ابراهیمیآدرس خریدار : بوکانتاریخ : ۹۳/۰۳/۲۵
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری گازی لاگونایک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک
۴رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک

 

نام خریدار : موسسه ثامن الحججآدرس خریدار : ارومیهتاریخ : ۹۳/۰۸/۱۵
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰دو دستگاه

 

نام خریدار : آقای مازوجیآدرس خریدار : مهابادتاریخ : ۹۴/۰۲/۰۲
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

نام خریدار : آقای دهقانیآدرس خریدار : پیرانشهرتاریخ : ۹۴/۰۶/۱۲
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰یک دستگاه
۳پکیج دیواری گازی دومبدله ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۴رادیاتور پنلی یک متریهفت بلوک
۵رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

بوشهر

تهران

نام خریدار : خان محمدیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۱۱/۱۲
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱رادیاتور پنلی یک متری۲۴۰ بلوک
۲رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتری۲۴۰ بلوک
۳قالب والترویک عدد

 

نام خریدار : طیباتآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۴/۰۵/۲۴
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج برقی ۵۰۰۰۰ تک فازیک دستگاه

 

نام خریدار : دانشگاه علوم پزشکی تهرانآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۹/۱۸
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۴۵۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای نائینیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۴/۰۴/۰۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۴۵۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای کوشکیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۴/۰۵/۱۳
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۴۵۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : شرکت دماتجهیزآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۹/۲۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰سه دستگاه

 

نام خریدار : آقای محبیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۴/۰۳/۰۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰سه دستگاه

 

نام خریدار : آقای محبیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۴/۰۳/۰۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰سه دستگاه

 

نام خریدار : شرکت دماتجهیزآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۷/۲۳
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰سه دستگاه
۲پمپدو عدد
۳المنتدو عدد
۴شیر اطمیناندو عدد

 

نام خریدار : شرکت دماتجهیزآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۵/۱۸
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : حسینیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۶/۱۰
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰سه دستگاه

 

نام خریدار : آقای هاشمیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۴/۳۱
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای نیرومندآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۷/۰۸
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای نراغیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۸/۰۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای نیرومندآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۸/۰۷
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای حبیبیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۸/۰۴
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه
۲رادیاتور پنلی یک متریسه بلوک

 

نام خریدار : آقای سلیمانیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۸/۲۸
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه
۲رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتیمتریدو بلوک
۳رادیاتور پنلی ۱۵۰ سانتیمتریدو بلوک

 

نام خریدار : حسینیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۷/۲۹
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰سه دستگاه

 

نام خریدار : حسینیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۶/۲۰
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰سه دستگاه

 

نام خریدار : حسینیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۳/۰۷/۲۹
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰سه دستگاه

 

نام خریدار : آقای بابازادهآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۴/۰۱/۲۹
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای کیمیاویآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : شرکت دماتجهیزآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۴/۰۲/۰۳
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : شرکت دماتجهیزآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۴/۰۳/۲۳
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای رفیعیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۴/۰۵/۰۷
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای شعبانیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۴/۰۴/۰۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۵۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای شعبانیآدرس خریدار : تهرانتاریخ : ۹۴/۰۶/۰۲
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۵۰۰۰۰پنجاه دستگاه

 

چهارمحال بختیاری

خراسان جنوبی

نام خریدار : آقای شکوهیآدرس خریدار : بیرجندتاریخ : ۹۳/۱۰/۱۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج برقی دیواری ۳۰۰۰۰یک دستگاه
۳پکیج دیواری گازی BERANDیک دستگاه
۴رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۵رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمترییک بلوک
۶رادیاتور شیشه اییک بلوک

 

نام خریدار : آقای شکوهیآدرس خریدار : بیرجندتاریخ : ۹۳/۱۰/۱۵
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج برقی دیواری ۳۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج زمینی برقی ۱۱۰۰۰۰یک دستگاه
۳پکیج دیواری گازی BERANیک دستگاه
۴رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۵رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمترییک بلوک
۶رادیاتور شیشه ای ۸۰ سانتیمترییک بلوک

 

خراسان رضوی

نام خریدار : آقای اسدپورآدرس خریدار : مشهدتاریخ : ۹۳/۰۴/۱۷
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۵۰۰۰۰پنجاه دستگاه

 

نام خریدار : آقای اسدپورآدرس خریدار : مشهدتاریخ : ۹۳/۰۴/۱۷
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۵۰۰۰۰پنجاه دستگاه

 

نام خریدار : آقای غمخوارآدرس خریدار : خراسان رضویتاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

خراسان شمالی

نام خریدار : پتروشیمی خراسانآدرس خریدار : بجنوردتاریخ : ۹۳/۰۷/۲۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰سه دستگاه
۲پمپدو عدد
۳المنتدو عدد
۳شیر اطمیناندو عدد
۴آگوستات المنتیک عدد
۵آگوستات پمپیک عدد

 

نام خریدار : پتروشیمی خراسانآدرس خریدار : بجنوردتاریخ : ۹۳/۰۷/۲۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰سه دستگاه
۲پمپدو عدد
۳المنتدو عدد
۴شیر اطمیناندو عدد
۵آگوستات المنتدو عدد
۶آگوستات پمپدو عدد

 

نام خریدار : پتروشیمی خراسانآدرس خریدار : شرکت پتروشیمی خراسانتاریخ : ۹۳/۰۷/۲۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰سه دستگاه
۲پمپدو عدد
۳المنتدو عدد
۳شیر اطمیناندو عدد

 

نام خریدار : پتروشیمی خراسانآدرس خریدار : بجنوردتاریخ : ۹۳/۰۷/۲۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰سه دستگاه
۲پمپدو عدد
۳المنتدو عدد
۳شیر اطمیناندو عدد
۴آگوستات المنتدو عدد
۵آگوستات پمپدو عدد

 

خوزستان

نام خریدار : آقای میثم مرندیآدرس خریدار : اهوازتاریخ : ۹۴/۰۲/۲۴
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

نام خریدار : آقای میثم مرندیآدرس خریدار : اهوازتاریخ : ۹۴/۰۲/۲۴
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

نام خریدار : آقای سید محمودیآدرس خریدار : اهوازتاریخ : ۹۴/۰۲/۲۱
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

نام خریدار : آقای اسدیآدرس خریدار : شیرازتاریخ : ۹۳/۰۳/۳۱
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱رادیاتور پنلی ۶۰ سانتیمتریده بلوک
۲رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتریده بلوک
۳رادیاتور پنلی یک متریده بلوک
۴رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتیمتریپنج بلوک
۵رادیاتور پنلی ۱۴۰ سانتیمتریپنج بلوک
۶رادیاتور شیشه ای یک متریپنج بلوک
۷رادیاتور شیشه ای ۱۲۰ سانتیمتریپنج بلوک
۸پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۹پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰یک دستگاه
۱۰پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه
۱۱پکیج زمینی برقی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۱۲پکیج زمینی برقی ۱۱۰۰۰۰یک دستگاه
۱۳اسپلیت ۱۲۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : شرکت برج سازان جواهر دشتآدرس خریدار : شیرازتاریخ : ۹۴/۰۴/۱۶
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰پنج دستگاه

 

قزوین</h4 >

نام خریدار : آقای پورخانیآدرس خریدار : بوئین زهراتاریخ : ۹۴/۰۲/۲۰
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

قم

نام خریدار : آقای پناهیآدرس خریدار : قمتاریخ : ۹۴/۰۶/۲۴
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰یک دستگاه

 

کردستان

نام خریدار : آقای حسن بهرامیآدرس خریدار : بیجارتاریخ : ۹۴/۰۴/۲۹
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک

 

نام خریدار : آقای حسن بهرامیآدرس خریدار : بیجارتاریخ : ۹۴/۰۵/۱۱
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک

 

کرمان

نام خریدار : آقای آرمینآدرس خریدار : کرمانتاریخ : ۹۴/۰۵/۱۱
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : ناصر پورکریمیآدرس خریدار : کرمانتاریخ : ۹۴/۰۵/۱۰
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

کرمانشاه

نام خریدار : آقای علیرضا جلالیآدرس خریدار : کرمانشاهتاریخ : ۹۴/۰۱/۲۷
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

نام خریدار : محمدیآدرس خریدار : کرمانشاهتاریخ : ۹۴/۰۲/۱۰
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰سه دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰سه دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک متریسه بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک متریسه بلوک

 

نام خریدار : آقای سهرابیآدرس خریدار : کرمانشاه (پاوه)تاریخ : ۹۴/۰۲/۰۲
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

نام خریدار : آقای کردآدرس خریدار : گرگانتاریخ : ۹۴/۰۵/۰۸
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۵۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای حاجی لی دوجیآدرس خریدار : گلستانتاریخ : ۹۴/۰۲/۳۱
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک
۴رادیاتور قرنیزییک بلوک

 

نام خریدار : آقای مهندس نجاریآدرس خریدار : نمایندگی فروش گلستانتاریخ : ۹۳/۰۳/۱۹
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتری۲۰ بلوک
۲رادیاتور پنلی یک متری۲۰ بلوک
۳رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتیمتری۲۰ بلوک
۴رادیاتور پنلی ۱۴۰ سانتیمتری۲۰ بلوک
۵رادیاتور پنلی ۶۰ سانتیمتری۱۰ بلوک
۶رادیاتور شیشه ای ۸۰ سانتیمتریچهار بلوک
۷رادیاتور پنلی یک متریچهار بلوک
۸رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتیمتریچهار بلوک
۹پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰سه دستگاه
۱۰پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰چهار دستگاه
۱۱پکیج زمینی برقی ۸۰۰۰۰هشت دستگاه
۱۲پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰سه دستگاه
۱۳پکیج زمینی برقی ۶۰۰۰۰دو دستگاه
۱۴پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ فن داریک دستگاه
۱۵پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰دو دستگاه
۱۶هیتر ۲۵۰۰۰ OPTIMUMدو دستگاه
۱۷دستگاه جوجه کشی AJAXسه دستگاه

 

گیلان

نام خریدار : آقای درخشان مهرآدرس خریدار : گیلانتاریخ : ۹۴/۰۲/۲۰
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

لرستان

نام خریدار : آقای اسدالهیآدرس خریدار : خرم آبادتاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

مازندران

نام خریدار : صادقیانآدرس خریدار : بابلسرتاریخ : ۹۴/۰۲/۱۵
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه

 

مرکزی

نام خریدار : آقای نیکوییآدرس خریدار : ساوهتاریخ : ۹۴/۰۳/۱۱
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰دو دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای نیکوییآدرس خریدار : ساوهتاریخ : ۹۴/۰۳/۰۹
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰دو دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای محمد حسین کرمیآدرس خریدار : شهرستان خمینتاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

نام خریدار : آقای عظیمیآدرس خریدار : اراکتاریخ : ۹۴/۰۱/۲۳
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه یای یک مترییک بلوک

 

نام خریدار : آقای محمد حسین کرمیآدرس خریدار : شهرستان خمینتاریخ : ۹۴/۰۱/۲۳
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج زمینی ۸۰۰۰۰یک دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰یک دستگاه
۳رادیاتور پنلی یک مترییک بلوک
۴رادیاتور شیشه ای یک مترییک بلوک

 

هرمزگان

همدان

نام خریدار : آقای صادقیانآدرس خریدار : همدانتاریخ : ۹۳/۱۰/۰۹
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای شیروانیآدرس خریدار : همدانتاریخ : ۹۳/۰۹/۱۲
ردیفنوع کالاتوضیحات
۱پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰یک دستگاه

 

یزد

نام خریدار : آقای کارگرآدرس خریدار : یزدتاریخ : ۹۴/۰۶/۰۵
۱پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰دو دستگاه
۲پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰یک دستگاه
۳حوله خشک کن هافمنسه عدد
۴حوله خشک کن هافمنسه عدد

 

 

 

مشتریان و همکاران گرامی در صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به مشاوره می توانند با شماره تماس های 04432258167 و 09127742994 تماس حاصل نمایند

واحد فروش